kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Kotlíkové dotace

Základní pravidla pro KOTLÍKOVÉ DOTACE

Jak Vám můžeme býti prospěšní:

  • bezplatná konzultace, zda Váš záměr odpovídá konkrétním podmínkám dotace (607 413 713; 735 198 887)
  • kompletní zpracování podkladů pro dotaci, včetně podání - dle konkrétních požadavků krajského úřadu.
  • v případě zájmu můžeme provést i vlastní realizaci pomocí našich partnerů
  • konzultace o dalčích možnostech zateplení, solárních nebo fotovoltaických panelech (včetně návratnosti), termokamerový snímek...

Naše služby jsou propláceny v rámci vlastní dotace.

 

I.      Oblasti podpory

Finanční  podpora  na výměnu  kotlů na pevná paliva v rodinných  domech  bude  poskytována prostřednictvím   projektů   jednotlivých   krajů,   které   budou   příjemci   dotace   z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (= projekt kraje). V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

-      tepelné čerpadlo,
-      kotel na pevná paliva,
-      plynový kondenzační kotel,
-      instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
-      „mikro“ energetická opatření.

 

1.   Kotel na pevná paliva

V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení  Komise   (EU)   (č.  návrhu  D028691/04),  kterým   se  provádí  směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. Předepsané  parametry  musí  kotle  splnit  pro  všechna  paliva  určené  výrobcem  a  všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

 

2.   Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN
14 511,  dosahují,  dle  typu  technologie  a  určené  teplotní  charakteristiky,  hodnot  uvedených
v tabulce:

 

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

4,3

vzduch - voda

A2/W35

3,1

voda – voda

W10/W35

5,1


a  zároveň  parametrů  definovaných  Nařízením  Komise  (EU)  č.  813/2013,  kterým  se  provádí
směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/125/E,  pokud  jde  o  požadavky  na  ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

 

3.   Plynový kondenzační kotel

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící veškeré parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

 

4.   Instalace solární termické soustavy

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806.

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk  dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).


 

 

5.   Technická   opatření   vedoucí   ke   snížení   energetické   náročnosti   rodinného   domu
(„mikro“ energetická opatření)

opatření

Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních a balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

II.      Základní podmínky

1.   Zahájení  příjmů  žádostí  pro  fyzické  osoby  bude  individuální,  dle  jednotlivých  krajů.
Předpokládá se ještě letošní rok – podzim.

2.   Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz seznam výše)  vedoucí  ke  snížené  energetické  náročnosti  rodinného  domu  nebo  v rodinných domech, kde došlo  ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

3.   Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn přežně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např.  kotlem  na  zemní  plyn,  elektrokotlem  aj.,  z nichž  jeden  naplňuje  podmínky přijatelnosti  programu.  V takovém  případě  je  nutné,  aby  bylo  zajištěno,  že  je  kotel prokazatelně  v   provozu  (prokázání  řeší  kraj  individuálně  dle  potřeby  v rámci  příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

4.   Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.


 

5.   Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

6.   Podporu  na  výměnu  zdroje  tepla  nelze  poskytnout  v rodinných  domech,  kde  byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti.

 

 

III.      Výše podpory a způsobilé náklady

 

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 

1.   70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

2.   75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,

3.   80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

 

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu bude uveden na  www.opzp.cz, webech příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.

Maximální  výše  způsobilých  výdajů  je  stanovena  ve  výši  150  tis.  Kč.  Náklady  na  „mikro“
energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související  s předmětem  podpory,  tj.  pořízením  nového  zdroje  vytápění  a  realizaci  „mikro“ energetického opatření.

Dále pak:

 

1.   stavební  práce,  dodávky a služby  související s realizací  nové  otopné  soustavy  nebo úpravou  stávající  otopné  soustavy,  včetně  dodávky  a  instalace  akumulační  nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,

2.   klady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání  a  k prokázání  splnění  technických  parametrů,  ovšem  pouze  v období  do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),


 

3.   klady na pořízení  Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační  třídy  energetické  náročnosti  budovy  „C“  pro  ukazatel  celkové  dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,

4.   služby    energetického    specialisty    související    s     potvrzením    vhodnosti    „mikro“
energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

 

IV.      Dokumenty k podání žádosti

 

Žádost o poskytnutí dotace -  v papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech.

 

Průkaz  energetické  náročnosti  budovy  (PENB)  –  zpracovaný  dle  vyhlášky  č.  78/2013  Sb.  o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo  celkové  primární  neobnovitelné  energie,  anebo  průměrného  součinitele  prostupu  tepla. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

 

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

 

Písemný  souhlas  spoluvlastníků  většinového  podílu  k realizaci  nového  zdroje  tepla  a  dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

 

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

 

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového  podílu  na  předmětném  rodinném  domě  k realizaci  nového  zdroje  tepla  a  dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

 

Písemný  souhlas  vlastníka  pozemku  v případě,  kdy  vlastník  nemovitosti  je  odlišný  od  vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.


 

Další   přílohy   definované   příslušným   krajem   dle   jeho   individuálních   potřeb,   souvisejících
s nastavením přidělování podpory.